On Tour

 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  


Datum

Artist

Ort

Venue

03.05.2020 Bobby Sparks Zürich  Jury// Moods Nachwuchsfestival
04.05.2020 Bobby Sparks Zürich  Jury// Moods Nachwuchsfestival
05.05.2020 Bobby Sparks Zürich  Jury// Moods Nachwuchsfestival
06.05.2020 Bobby Sparks Zürich  Jury// Moods Nachwuchsfestival
07.05.2020 Bobby Sparks Zürich  Jury// Moods Nachwuchsfestival
08.05.2020 Bobby Sparks Zürich  Jury// Moods Nachwuchsfestival
09.05.2020 Bobby Sparks Zürich  Moods
11.05.2020 Bobby Sparks Koblenz  Cafe Hahn
12.05.2020 Bobby Sparks Freiburg  Jazzhaus
13.05.2020 Bobby Sparks Stuttgart  Bix
15.05.2020 Bobby Sparks Dudelange (Lux)  Festival
16.05.2020 Bobby Sparks Arnsberg  Kunst Werk